Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Hero Shop webshop.

 

Artikel 1 – Defenities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Hero Shop: de onderneming met de handelsnaam Hero Shop, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 58921583l

Koper: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Hero Shop  in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

Product:  het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en Hero Shop door of via Hero Shop binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, en waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de gebruiker georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en gebruiker gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Dag: kalenderdag.

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of gebruiker in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2  – Identiteit van Hero Shop

Hero Shop

Aleida van Strijenstraat 25

3291 GM Strijen

 

Email: info@heroshop.nl

KvK-nummer: 58921583

BTW-nummer: NL205450775B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hero Shop en op alle met Hero Shop aangegane overeenkomsten.

3.2  Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling en daarmee het plaatsen van een order, houdt in dat u de toepasselijkheid van de Voorwaarden aanvaardt.

3.3  Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

3.4 Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.

3.5 Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

3.6 Daar waar in deze voorwaarden en op de internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze website, Daaronder mede inbegrepen factuurbonnen, eenmalige machtigingen ed. en tevens de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.

 

Artikel 4 – Aanbiedingen/ overeenkomsten

4.1. Alle aanbiedingen op de website van Hero Shop zijn vrijblijvend, totdat u de orderbevestiging heeft ontvangen en nadat er is betaald. Hero Shop garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op onze Internet site. Indien Hero Shop  de aankoopprijs van het Product dient te verhogen op grond van (wettelijke) voorschriften, zal Hero Shop u hiervan direct schriftelijk in kennis stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan Hero Shop  mede te delen.

4.2 De gegevens op basis waarvan de koper zijn bestelling plaatst bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van die gegevens door de koper mogelijk te maken. Als Hero Shop gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten hierin binden Hero Shop niet.

4.3 De overeenkomst tussen Hero Shop  en u komt tot stand op het moment nadat :

 • de koper een bestelling heeft geplaatst op de website van Hero Shop door het volledig invullen van het bestelformulier op de website van Hero Shop;
 • wanneer Hero Shop het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper verzenden.
 • De betaling ontvangen is door Hero Shop.

4.4 Koper  en Hero Shop komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding, tenzij het gaat om een uitgeprinte en ingevulde versie van het bestelformulier.

4.5 Nadat Hero Shop  uw bestelling en betaling heeft geaccepteerd ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. Dit bericht bevat minimaal de volgende informatie: – een omschrijving en code van het Product dat door u gekocht is; – de prijs van het Product; – de verzend- en administratiekosten; – eventuele andere kosten; – uw naam en afleveradres; – het ordernummer van de bestelling; – de wijze van verzenden; – de wijze van betalen.

4.6 .Hero Shop  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Hero Shop dit schriftelijk mee binnen maximaal tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 5 – Heroepingsrecht

5.1  De wet verkoop op afstand stelt dat een overeenkomst gedurende 7 werkdagen kan worden herroepen. De termijn van 7 werkdagen gaat in op het moment dat de koper of degene namens de koper goederen in ontvangst neemt en aan haar verplichtingen heeft voldaan. Bij diensten gaat de termijn in op de dag van waarop de overeenkomst wordt gesloten.

5.2 De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen.

5.3 De koper zal zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de gebruiker retourneren, conform de door de gebruiker verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.4. Indien binnen tien (10) dagen nadat  de klant  het product heeft ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen kunt u Hero Shop  schriftelijk middels een brief of e-mail vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product.

5.5  Herroepingsrecht is niet van toepassing in de volgende gevallen:

voor goederen die  volgens specificaties van de koper  zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

Goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of die snel kunnen bederven of verouderen;

goederen die  langer dan 10 dagen in bezit zijn van de koper

voor sieraden en horloges, audio- en video-opnamen, computersoftware, waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

voor goederen welke zijn aangebroken en waarvan de verpakking niet kan worden hersteld;

5.6 Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5.7. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal Hero Shop dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de zending op grond van de herroeping, terugbetalen.

 

Aritkel 6 – Prijzen en betalingen

6.1 Alle genoemde prijzen van Hero Shop zijn inclusief btw.

6.2 Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

6.3 Indien Hero Shop een prijsverhoging doorvoert dient Hero Shop  dit tijdig te melden aan de koper. De koper heeft dan recht op ontbinding van de overeenkomst.

6.4  De wijze van verpakking en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door ons teruggenomen.

6.5. De facturen van Hero Shop dienen binnen 5 werkdagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

6.6.  Hero Shop  heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetalingdoor de gebruiker is ontvangen.

6.7  Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de consument. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag.

6.8 Bij niet of niet-tijdige betaling door koper is deze vanaf de dag waarop betaling aan Hero Shop uiteindelijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ad 2,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend.

 

Artikel 7 – Levertijd

7.1 De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper, als het door ons gehanteerde en door koper volledig ingevulde bestelformulier door ons is ontvangen. Volgens de wet kopen op afstand geldt dat, de maximale levertijd 30 dagen bedraagt tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is zal Hero Shop de koper hier tijdig van op de hoogte stellen. De koper heeft  de bevoegdheid om de overeenkomst met Hero Shop te ontbinden. De koper dient dit schriftelijk aan Hero Shop te melden binnen 24 uur na ontvangst van het bericht.  Reeds betaalde bedragen worden  bij ontbinding binnen 30 dagen terug gestort.

7.2  Overschrijding van de levertijd geeft  de koper nimmer het recht om schadevergoeding te vorderen, noch om zijnerzijds enige uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen niet na te komen.

7.3 De verzendkosten komen voor iedere zending van Hero Shop,komen voor de rekening van koper, tenzij dit anders vermeld is. Verzendkosten van retouren en garanties komen voor rekening van de koper.

7.4 Hero Shop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.

7.5  Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Hero Shop kenbaar heeft gemaakt.

7.6 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming c.q op het postkantoor zijn afgeleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.

7.7 Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper nadat Hero Shop hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

7.8  Hero Shop verzendt alle artikelen in Nederland via TNT post. Kleine producten worden in een enveloppe verzonden. Grotere produkten worden verzonden via pakket-post.

 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door Hero Shop  in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Hero Shop totdat de koper alle verplichtingen uit de met Hero Shop  gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

8.2 In de situatie, dat de koper weliswaar de koopprijs heeft voldaan, maar er nog anders openstaande vorderingen in de zakelijke relatie met de gebruiker bestaan, gaat de eigendom van de goederen pas over op de koper als ook deze vorderingen volledig door de koper zijn voldaan.

8.3 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.

8.4  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om Hero Shop daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Hero Shop  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door:

 • strijdig gebruik door de koper van instructies en/of adviezen van Hero Shop of van een derde namens Hero Shop inzake de geleverde goederen;
 • fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens e.d. die door of namens de koperaan Hero Shop zijn verschaft;
 • aanwijzingen van of namens de koper aan Hero Shop
 • doordat de koper of een derde in opdracht van de koper werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hero Shop

9.2 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Hero Shop nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. Hero Shop is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

9.3 Hero Shop is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met Internet providers, email storingen, storingen in het gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteiten andere storingen.

9.4 Hero Shop is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Internet site van Hero Shop wegens onderhoud of anderszins.

9.5 De koper is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn identificatiecode en/of wachtwoord. De koper is ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventueel misbruik of ongeautoriseerd gebruik van zijn identificatiecode en/of wachtwoord. Zulks is slechts anders vanaf het moment dat koper aan Hero Shop schriftelijk heeft verzocht de identificatiecode en/of wachtwoord buiten gebruik te stellen. Behoudens tegenbewijs wordt de koper geacht tekort geschoten te zijn in de geheimhouding van zijn wachtwoord indien misbruik van zijn identificatiecode en/of wachtwoord gemaakt wordt.

9.6 Onze advertenties en productinformaties zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en alle afbeeldingen zijn van de laatste update. Toch sluipen er soms fouten in. Ook worden de vorm en enkele details van de producten soms gewijzigd. Hero Shop kan echter geen enkele claim aanvaarden voor welke fout dan ook (gewijzigde vorm, samenstelling, kleur en/of prijs).

9.7 . Indien Hero Shop aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Hero Shop beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de bestelling, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Artikel 10 – Garantie

10.1. Hero Shop staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zes maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

10.3. Indien de gebruikte materialen natuurproducten zijn, dient de koper rekening te houden met eventuele maat- en kleurverschillen.

10.4. Onder garantie vallen in elk geval niet:

 • De niet-inachtneming door de koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften;
 • Normale slijtage;
 • Be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper
 • Materialen die door de koper aan Hero Shop ter be- en/of verwerking zijn verstrekt en de invloeden die deze materialen hebben op de eigen materialen dan wel het product van Hero Shop;
 • Materialen, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van Hero Shop toegepast, alsmede van door of namens Hero Shop aangeleverde materialen.

10.5 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper  in rekening gebracht worden.

10.6 De in dit artikel genoemde garantie komt de koper toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet hem toekent.

 

Artikel 11 – Klachten

11.1 De koper is onmiddellijk na ontvangst gehouden de geleverde producten te (doen) onderzoeken, waaronder behorende het onderzoek of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 6 weken, nadat de koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aanHero Shop te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Hero Shop in staat is adequaat te reageren. De koper dient Hero Shop in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

11.2 . Op producten met elastiek heeft de koper geen recht op reclamatie.

11.3  Indien de koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde zaken

11.4 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling

11.5 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Hero Shop de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan ter keuze van de koper, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de koper voldoen. In geval van vervanging is de koper gehouden om de vervangen zaak aan Hero Shop te retourneren en de eigendom daarover aan Hero Shop  te verschaffen.

11.6 . Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Hero Shop  daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.

 

Artikel 12 – Overmacht

12.1. Indien naar oordeel van Hero Shop een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, danwel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

12.2. Onder overmacht wordt begrepen (echter niet beperkt tot):

 • arbeidsconflicten, b. ziekteverzuim bij de gebruiker,c. machineschade,d. tekortschieten, met name te late of niet levering, door toeleveranciers en/of transporteurs, e. tekorten op de markt aan benodigde materialen en/of arbeidskrachten, f. diefstal bij Hero Shop, g. van buiten komend onheil (brand, blikseminslag, natuurrampen, (burger)oorlog, terrorisme of daarop gelijkende situaties, h. maatregelen van de overheid (de buitenlandse overheid daaronder begrepen), i. vervoers-, import-, export- en of productieverboden, j. en alle omstandigheden waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Hero Shop naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

 

Artikel 13 – Persoonsgegevens

13.1Hero Shop  zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling.

13.2 Persoonsgegevens van de koper worden door Hero Shop alleen gebruikt voor een correcte afwikkeling van de bestelling en zullen niet zonder de toestemming van de koper  aan derden worden verstrekt.

13.3  Indien de koper Hero Shop  toestemming heeft gegeven zal zijn e-mailadres ook gebruikt worden om u op de hoogte te houden van o.a. nieuwe producten bij of aanbiedingen van Hero Shop.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.